Τα τελευταία χρόνια, έχει τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία της ανάπτυξης αξιών και δεξιοτήτων STEAM και η ανάγκη ενσωμάτωσής τους στην εκπαίδευση. Πολλά σχολεία, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμια έχουν ενσωματώσει τις αρχές του STEAM στην εκπαίδευσή τους.

Η ενσωμάτωση των αξιών STEAM στην εκπαίδευση ενηλίκων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία μας, λόγω της δυσκολίας σχεδίασης των διαδρομών μάθησης STEAM καθώς και λόγω των περιορισμένων κινήτρων των ενήλικων εκπαιδευόμενων σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι συχνά θεωρούνται πολύ “τεχνικοί” και συνδέονται με ορισμένα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο αυτό, γεννιέται το έργο STEAM People, με κύριο στόχο να σταματήσει τους περιορισμούς των ενηλίκων εκπαιδευόμενων προς τις περιοχές STEAM. Προκειμένου να γίνει αυτό, έχουμε σχεδιάσει συγκεκριμένα εργαλεία και υλικά για την ενσωμάτωση αυτών των αξιών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Οι στόχοι του STEAM PEOPLE είναι

Να διαδώσει το εκπαιδευτικό μοντέλο STEAM στις πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη.

Να προωθήσει μια νοοτροπία εκπαιδευτικής σκέψης για τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, την ανάλυση, την καινοτομία και τη δημιουργική και κριτική σκέψη στους ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Να βελτιώσει την αντίληψη των ενήλικων εκπαιδευόμενων προς τις διαφορετικές περιοχές του STEAM, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες τους σε τομείς όπως:

  • Μαθηματική ικανότητα
  • Ικανότητα στον επιστημονικό και τεχνολογικό πολιτισμό
  • Ικανότητες στην επεξεργασία πληροφοριών και ψηφιακές ικανότητες
  • Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες
  • Ικανότητες στον ανθρωπιστικό και καλλιτεχνικό πολιτισμό
  • Ικανότητα για μάθηση
  • Ικανότητα για επικοινωνία στη μητρική γλώσσα (και σε άλλες)
  • Ικανότητα για αυτονομία και προσωπική πρωτοβουλία

Προετοιμασία ενήλικων εκπαιδευόμενων για δια βίου και αυτόνομη μάθηση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και προώθηση ισότητας, κοινωνικής συνοχής και ενεργής συμμετοχής στα κοινά.

Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων για την ενσωμάτωση των μοντέλων STEAM στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και δραστηριότητες.